Menu
Obec Neded
ObecNeded

Miestne dane

Daň za psa   

Sadzba dane za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov na kalendárny rok je vo výške 5,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Užívanie verejného priestranstva

 • a/ za poskytovanie služieb obchodnej činnosti 0,10 €/m2
 • b/ za zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,05 €/m2

Za umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu za týždeň   /m2

 • na žiadosť stavebníka so stavebným povolením 0,05 €
 • na žiadosť občana bez stavebného povolenia 0,10 €
 • občan, ktorý nepožiada o umiestnenie skládky 0,50 €

Za užívanie miestneho trhoviska l stôl na deň                     5,00 €

 • občanom obce je poskytnutá 80% zľava za trhové miesto pri predaji ovocia a zeleniny  z vlastnej produkcie
 • nájom za polročné obsadenie 1 stola je 365,00 €
 • nájom za ročné obsadenie 1 stola je 664,00 €

Polročný a ročný nájom za trhové miesto treba zaplatiť vopred na OcÚ v Nedede.

Za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní príležitostného predaja výrobkov a poskytovanie  služieb t.j. počas jarmoku a hodov je sadzba dane:

 • za 1 trhové miesto o rozmere 3 bm na 1 deň 15,00 €
 • za 1 trhové miesto s elektrickou prípojkou o rozmere 3 bm na 1 deň 20,00 €
 • za trhové miesto pre stánky s občerstvením o rozmere 1 bm na 1 deň 30,00 €
 • za trhové miesto pre stánky s domácimi výrobkami o rozmere 1 bm na 1 deň 2,00 €
 • maximálne sa dá zakúpiť 7 bm pre stánok s občerstvením

Za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní ambulantnej činnosti resp. poskytovanie služieb  na  1 deň

a/ bez dopravného prostriedku                  3,50 €

b/ osobným motorovým vozidlom             5,00 €

c/ osobným mot. vozidlom s prívesom     6,00 €

d/ nákladným mot. vozidlom                       7,00 €

e/ užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní výkupu zeleniny a ďalšej obchodnej činnosti vyplývajúceho zo živnostenského listu paušálne ročne 100 €.

Za trvalé parkovanie vozidla a poľnohospodárskej techniky mimo stráženého parkoviska záberom verejného priestranstva na deň

a/    do 10 m2                                              0,40 €

b/    do 25 m2                                              0,60 €

c /   nad 25 m2                                            0,80 €

vozidlá určené na vozenie osôb budú spoplatnené  na základe dohody s OcÚ.

Na tie vozidlá, ktoré sú trvale nepoužívané a parkujú na VP hore uvedené sadzby sa zvyšujú o 100 %.

Daň za ubytovanie

Sadzba dane na osobu a deň prenocovania  je vo výške 0,50 €.

Daň za predajné automaty

Sadzba dane je za jeden predajný automat  40,00 € na rok.

Daň za nevýherné  hracie prístroje

Sadzba dane na rok  je 166,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj.

 

Medzi hracie prístroje zaraďujeme:  

– elektronické prístroje na počítačové  hry,

– mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry,

– hudobné  automaty.

 

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej  povinnosť.

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2292 4132 – dane a poplatky za KO

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na