Menu
Obec Neded
ObecNeded

Miestne dane

A.    Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok je vo výške                           5,00 €

 

B.     Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na deň/m2:   

  a) užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia slúžiaceho na   poskytovanie služieb obchodnej činnosti                                                            0,10 €                                                                                 

      b) za zariadenie cirkusu lunaparku a iných atrakcií na parcele č. 1444/4     0,15 €           

      c) za umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu

             -  na žiadosť stavebníka so stavebným povolením                                      0,10 €                                                      

             -  na žiadosť občana bez stavebného povolenia                                          0,20                                                           

             -  občan, ktorý nepožiada o umiestnenie skládky                                         1,00 €                                                        

 

C.     Sadba dane za užívanie miestneho trhoviska:

       a) 1 stôl na deň je                                                                                                   10,00

           Občanom obce je poskytnutá 50% zľava za trhové miesto pri predaji ovocia

           a zeleniny z vlastnej produkcie.

       b) nájom za polročné obsadenie 1 stola je                                                     1 460,00

       c) nájom za ročné obsadenie 1 stola je                                                           2 555,00

           Polročný a ročný nájom za trhové miesto treba zaplatiť vopred na OcÚ v Nedede.

 

D.     Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní príležitostného predaja výrobkov a poskytovanie  služieb t.j. počas jarmoku a hodov je sadzba dane:

      - za 1 trhové miesto o rozmere 3bm na 1deň                                                     30,00 €

      - za 1 trhové miesto s elektrickou prípojkou o rozmere 3bm na 1deň          40,00 €

      - za trhové miesto pre stánky s občerstvením o rozmere 1bm na 1 deň,

         maximálne sa dá zakúpiť 7 bm pre stánok s občerstvením,                      40,00

      - za trhové miesto pre stánky s domácimi výrobkami o rozmere 1bm na 1 deň 

                                                                                                                                                                                   5,00

 

E.     Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní ambulantnej činnosti, resp. poskytovanie služieb na l deň:

       a) bez dopravného prostriedku                                                                         10,00

       b) osobným motorovým vozidlom                                                                    10,00        

       c) osobným motorovým vozidlom s prívesom                                               10,00

       d) nákladným motorovým vozidlám                                                                 10,00

       e) za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní výkupu zeleniny a ďalšej obchodnej činnosti vyplývajúceho zo živnostenského listu paušálne ročne

                                                                                                                                                                            350,00

 

F.     Za trvalé parkovanie vozidla a poľnohospodárskej techniky mimo stráženého parkoviska záberom verejného priestranstva na deň:

       a)  do 10 m2                                                                                                             0,40

       b)  do 25 m2                                                                                                            0,60  

       c)  nad 25 m2                                                                                                          0,80  

         Vozidlá určené na vozenie osôb budú spoplatnené na základe dohody s OcÚ.

 

G.     Na tie vozidlá, ktoré sú trvale nepoužívané a parkujú na verejnom priestranstve hore uvedené sadzby sa zvyšujú o 100%.

Verejné priestranstvá vyhradené správcom dane, fyzická osoba alebo právnická osoba môže užívať len s predchádzajúcim súhlasom obce.

 

H.     Daň za ubytovanie

Sadzba dane na osobu a deň prenocovania  je vo výške                                       0,50 €

 

I.     Daň za predajné automaty

Sadzba dane je za jeden predajný automat                                                            75,00 €

 

J.     Daň za nevýherné  hracie prístroje

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je                                                166,00 €

 

Medzi hracie prístroje zaraďujeme:    - elektronické prístroje na počítačové  hry,

                                                                    - mechanické prístroje, elektronické prístroje,

                                                                    - automaty a iné zariadenia na zábavné hry, 

                                                                    - hudobné  automaty.

 

Oznamovacia povinnosť a platenie miestnej dane a poplatkov

 

1.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti k miestnej dani a poplatku správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

2. Ak daňová povinnosť zanikne  v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi písomne správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2292 4132 – dane a poplatky za KO

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na