Menu
Obec Neded
ObecNeded

Daň z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov

Hodnota pozemkov

a) za ornú pôdu, chmeľnice, ovocné sady, vinice                                         0,5875 €/m2

b) trvalé trávnaté porasty                                                                                   0,2740 €/m2

c) záhrady, zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy                                 1,85 €/m2

d) lesné pozemky  na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné

   hospodársky využívané vodné plochy                                                               1,85  €/m2

e) stavebné pozemky                                                                                             18,58  €/m2

 

Sadzby dane

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady:                     0,60 % zo základu dane
 • t.j. 0,5875 €/m² x 0,60 % (t.j. 35,25 €/ha),
 1. trvalé trávnaté porasty:                                                            1,25 % zo základu dane
 • t.j. 0,2740 €/m² x 1,25 % (t.j. 34,25 €/ha),
 1. záhrady:                                                                                   0,80 % zo základu dane
 • t.j. 1,85 €/m² x 0,80% (t.j. 148,00 €/ha),
 1. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy:              0,80 % zo základu dane
 • t.j. 1,85 €/m² x 0,80% (t.j. 148,00 €/ha),
 1. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné

      hospodársky využívané vodné plochy:                          0,90 % zo základu dane

 • t.j. 1,85 €/m² x 0,90% (t.j. 166,50 €/ha),
 1. stavebné pozemky:                                                              0,60 % zo základu dane
 • t.j. 18,58 €/m² x 0,60% (t.j. 1 114,80 €/ha),
 1. pozemky zastavané transformačnými stanicami alebo predajnými stánkami:                                                                                                          1,00 % zo základu dane
 • t.j. 18,58 €/m² x 1,00 % (t.j. 1858,00 €/ha).

 

Daň  zo stavieb

 

a) 0,11 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,22 €/m2 za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu

 

c) 0,42 €/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

 

d) 0,42 €/m2 za samostatne stojace garáže,

 

e) 0,42 €/m2 za stavby hromadných garáží,

 

f) 0,42 €/m2 stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,   

                                                                                                                                                                                          g) 0,62 €/m2 za priemyselné  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu a stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h) 0,82 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

 

i)  0,42 €/m2 za ostatné stavby.                                                                                        

 

 • pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb je príplatok za podlažie 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem, prvého  nadzemného podlažia.  
 • hodnotu koeficientu pre sadzbu dane neudržiavanej stavby: k = 8.

 

Daň z bytov

 

a) 0,11 €/m2 za byty a nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.  

   

b) 0,82 €/m2 za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.                    

 

Poplatok za komunálny odpad na rok 2024

 

A.     Sadzby poplatku správca dane stanovuje na kalendárny rok 2024 nasledovne:

 

a) poplatok za osobu vo výške 0,086302 €, čo predstavuje čiastku 31,50 €/osobu,

      Hodnota koeficientu stanovená obcou je: 1,0,

b) poplatok za právnické osoby, podnikateľov sa stanovuje hodnota koeficientu   0,6 k, čo predstavuje čiastku 18,90 €/osobu,

c) poplatok pre zdravotnícke zariadenia, obchody, reštaurácie a pohostinstvá sa

      stanovuje hodnota koeficientu 1,0 k, čo predstavuje čiastku 31,50 €/osobu,

d) pre verejnoprávne inštitúcie sa stanovuje poplatok koeficientom 0,6 k, čo predstavuje čiastku 18,90 €/osobu,

e) pre školstvo sa poplatok stanovuje koeficientom 0,3 k, čo predstavuje 9,45 €/osobu.

 

B.     Správca miestneho poplatku  za komunálny odpady  a drobné stavebné odpady

      poskytne úľavu:

            a)  30% -   občanom nad 70 rokov - rozhodujúci je stav k 1.1. príslušného roka,

            b)  na základe písomnej žiadosti:

                30% -   študentom strednej a vysokej školy /po predložení potvrdenia

                              študentského domova alebo internátu o ubytovaní/,           

                         -   fyzickej osobe v hmotnej núdzi, po predložení potvrdenia z úradu

                              práce, sociálnych vecí a rodiny o udelení pomoci v hmotnej núdzi,

                   -   držiteľom ZŤP preukazu a ZŤP so sprievodcom /po predložení

                        preukazu alebo fyzickej osobe prevažne alebo úplne bezvládnej/

                        doklad o prevažnej alebo úplnej bezvládnosti/.

 

C.     Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník predloží doklad:

a) že sa nezdržiava na území Obce Neded viac ako 90 dní, podkladom pre odpustenie poplatku je doklad, z ktorého jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Neded. K podkladom, ktoré nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné doložiť aj preklad,

 

b) že uhradil poplatok v inej obci a v našej obci sa nezdržiava – k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie z obce o zaplatení poplatku pre danú osobu,

 

c) že je umiestnený v nápravno- výchovnom zariadení o výkone väzby alebo trestu,

 

d) potvrdenie zo zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou alebo sociálne služby pobytovou formou,

 

D.     Ak si daňovník v zdaňovacom období neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku do 31.12. príslušného roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 

Poplatok za hrobové miesta

1 cintorínske miesto je 10,00 € na 10 rokov,

2 cintorínske miesta sú 20,00 € na 10 rokov.

 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2292 4132 – dane a poplatky za KO

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na