Menu
Obec Neded
ObecNeded

Daň z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov

Hodnota pozemkov

a/ za ornú pôdu, ovocné sady, vinice                                            0,5875 €/m2

b/ trvalé trávnaté porasty                                                                0,2373 €/m2

c/ záhrady, zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy         1,85   €/m2

d lesné pozemky  na ktorých sú hos. lesy                                     0,58  €/m2

e/ rybníky s chovom rýb a ost. hos.                                                0,58  €/m2

f/ stavebné pozemky                                                                         18,58  €/m2

 

Sadzby dane

a / za ornú pôdu, chmeľnice, ovocné sady, vinice                      0,44 % zo základu dane

t.j. 25,85 €/ha /0,5875 x 0,44×100=25,85/

b/  trvalé tráv. porasty                                                                        0,44% zo základu dane

t.j. 10,44€/ha /0,2373×0,44×100=  10,44/

c/  záhrady,                                                                                            0,60 % zo základu dane

t.j. 111,00 €/ha /1,85×0,60×100= 111,00/

d/  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                        0,60 ­­% zo základu dane

t.j. 111,00 €/ha /1,85×0,60×100=111.00/

e/  lesné pozemky na ktorých sú hos.lesy                                      0,80 % zo základu dane

t.j. 46,40 €/ha /0,58×0,80×100= 46,40/

f/  rybníky s chovom rýb a ost. hos..                                                 0,80 % zo základu dane

t.j. 46,40 €/ha /0,58×0,80×100=46,40/

g/ stavebné pozemky                                                                         0,40  % zo základu dane

t.j. 743,20 €/ha/18,58×0,40×100=743,20

h/ pozemky zastavané transformačnými stanicami alebo predajnými stánkami: 0,60 % zo základu dane t.j.

 

Daň  zo stavieb:

 1. a) 0,08 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. b) 0,15 €/m2 za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
 3. c) 0,20 €/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 4. d) 0,40 €/m2 za samostatne stojace garáže,
 5. e) 0,40 €/m2 za stavby hromadných garáží,
 6. f) 0,40 €/m2 stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,  

g/  0,60 €/m2 za priemyselné  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu a stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h/  0,80 €/m2  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i/   0,40 €/m2 za ostatné stavby.

Pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb je príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem, prvého  nadzemného podlažia.

 

Daň z bytov

a/ 0,08 €/m2 za    byty,

b/ 0,08 €/m2 za    nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

c/ 0,80 €/m2 za     nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

Poplatok za komunálny odpad            

Sadzby poplatku správca dane stanovuje nasledovne /VZN č. 3/2018 O poplatkoch na rok 2019/:

a/    13,00 €    na l osobu na rok

b/      2,60 €     na osobu na rok – školstvo /0,2 K/

13,00 €    zdravotnícke zariadenia na rok /1  K/

5,20 €     samospráva, verejnoprávne inštitúcie na rok/ 0,4 K/

13,00 €    na zamestnanca : reštaurácie, pohostinstvá a potravinové obchody na rok /1 K/

13,00 €     na zamestnanca : iné obchody na rok/1 K/

6,50 €     ostatné podnik. subjekty na zamestnanca na rok /0,5 K/

d/    13,00 €                ročne za neobývané nehnuteľnosti, ak  vlastník nie je natrvalo prihlásený v obci

Správca miestneho poplatku  za komunálny odpady  a drobné stavebné odpady na základe podania žiadosti a doloženia príslušných dokladov poskytne úľavu ak poplatník je:

 • občanom vo veku nad 70 rokov vo výške 50% ročného poplatku,
 • FO s preukazom ZŤP a ZŤP-S vo výške 50 % roč. poplatku /na základe písomnej žiadosti a predloženia preukazu alebo FO prevažne alebo úplne bezvládnej/,
 • dieťa do 6 rokov vo výške 50 % ročného poplatku,
 • študentom strednej a vysokej školy vo výške 50 % roč. poplatku s výnimkou denne dochádzajúcich /na základe písomnej žiadosti a potvrdenia o návšteve školy, o ubytovaní v DM/,
 • FO v hmotnej núdzi /na základe písomnej žiadosti a potvrdenia o poberaní hmotnej núdze/.

Správca poplatok nevyrubí na základe žiadosti a nižšie uvedených dokladov pre:

 • osoby, ktoré sa nezdržiavajú na území Obce Neded viac ako 90 dní /Preukazujúcim dokladom je potvrdenie od zamestnávateľa, pracovné povolenie alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu, potvrdenie o uhradení poplatku v inej obci. K podkladom, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom jazyku je potrebné doložiť aj preklad./
 • osoby, ktoré sú umiestnené v nápravno – výchovnom zariadení o výkone väzby a trestu /Dokladom je potvrdenie zo zariadenia./
 • osoby, ktorým sa poskytuje pobytová forma zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti /Dokladom je potvrdenie zo zariadenia./

Poplatok za hrobové miesta

1 cintorínske miesto je 10,00 EUR na 10 rokov,

2 cintorínske miesta sú 20,00 EUR na 10 rokov.

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2292 4132 – dane a poplatky za KO

OBECNÝ ÚRAD

Voľby 2022

Voľby

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6
1
7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na