Menu
Obec Neded
ObecNeded

Daň z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov

Daň z pozemkov

a/ orná pôda, chmeľnice, ovocné sady, vinice: 0,54 % zo základu dane 

     0,5875 €/m2 x 0,54 % (t. j. 31, 725 €/ha)

b/ trvalé trávnaté porasty: 0,90 % zo základu dane   

     0,2373 €/m2 x 0,90 % (t. j. 21,357 €/ha)

c/ záhrady: 0,70 % zo základu dane

     1,85 €/m2 x 0,70 % (t. j. 129,50 €/ha)

d/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 0,70 % zo základu dane

     1,85 €/m2 x 0,70 % (t. j. 129,50 €/ha)

e/ lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárky využívané vodné plochy: 0,90 % zo základu dane

     1,85  €/m2 x 0,90 % (t. j. 166,50 €/ha)

f/ stavebné pozemky: 0,50 % zo základu dane

      18,58  €/mx 0,50 % (t. j. 929,00 €/ha)

g/ pozemky zastavané tranformačnými stanicami alebo predajnými  stánkami: 0,60 % zo základu dane

      1,85 €/mx 0,60 % (t. j. 111,00 €/ha)

 

Daň  zo stavieb:

a) 0,10 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,20 €/m2 za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

c) 0,40 €/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) 0,40 €/m2 za samostatne stojace garáže,

e) 0,40 €/m2 za stavby hromadných garáží,

f) 0,40 €/m2 stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,  

g) 0,60 €/m2 za priemyselné  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h) 0,80 €/m2  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i) 0,40 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách  a) až h).

Pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb je príplatok za podlažie 0,05 € za každé ďalšie podlažie okrem, prvého  nadzemného podlažia.

 

Daň z bytov

a/ 0,10 €/m2 za byty,

b/ 0,10 €/m2 za  nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

c/ 0,80 €/m2 za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

 

Poplatok za komunálny odpad            

Sadzby poplatku správca dane stanovuje nasledovne /VZN č. 5/2021 O poplatkoch na rok 2022/:

a) 25,00 €    na 1 osobu na rok

b) 5,00 €      na 1 osobu na rok – školstvo /0,2 K/

c) 25,00 €    zdravotnícke zariadenia na rok /1,0  K/

d) 10,00 €    samospráva, verejnoprávne inštitúcie na rok/ 0,4 K/

e) 25,00 €    na zamestnanca : reštaurácie, pohostinstvá a potravinové obchody na rok /1 K/

f) 25,00 €     na zamestnanca : iné obchody na rok/1,0 K/

g) 12,50 €     ostatné podnik. subjekty na zamestnanca na rok /0,5 K/

d/ 25,00 €    ročne za neobývané nehnuteľnosti, ak  vlastník nie je natrvalo prihlásený v obci /1,0 K/

Správca miestneho poplatku  za komunálny odpady  a drobné stavebné odpady na základe podania žiadosti a doloženia príslušných dokladov poskytne úľavu ak poplatník je:

  • občanom vo veku nad 70 rokov vo výške 50% ročného poplatku,
  • FO s preukazom ZŤP a ZŤP-S vo výške 50 % roč. poplatku /na základe písomnej žiadosti a predloženia preukazu alebo FO prevažne alebo úplne bezvládnej/,
  • študentom strednej a vysokej školy vo výške 50 % roč. poplatku s výnimkou denne dochádzajúcich /na základe písomnej žiadosti a potvrdenia o návšteve školy, o ubytovaní v DM/,
  • FO v hmotnej núdzi /na základe písomnej žiadosti a potvrdenia o poberaní hmotnej núdze/.

Správca poplatok nevyrubí na základe žiadosti a nižšie uvedených dokladov pre:

  • osoby, ktoré sa nezdržiavajú na území Obce Neded viac ako 90 dní /Preukazujúcim dokladom je potvrdenie od zamestnávateľa, pracovné povolenie alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu, potvrdenie o uhradení poplatku v inej obci. K podkladom, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom jazyku je potrebné doložiť aj preklad./
  • osoby, ktoré sú umiestnené v nápravno – výchovnom zariadení o výkone väzby a trestu /Dokladom je potvrdenie zo zariadenia./
  • osoby, ktorým sa poskytuje pobytová forma zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti /Dokladom je potvrdenie zo zariadenia./

Poplatok za hrobové miesta

1 cintorínske miesto je 10,00 € na 10 rokov,

2 cintorínske miesta sú 20,00 € na 10 rokov.

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2292 4132 – dane a poplatky za KO

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na