Menu
Obec Neded
ObecNeded

Správne poplatky

Správne poplatky na úseku matrík

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí   5,00 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík      2,00 €
Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrad štátnymi občanmi SR – delegačka   20,00 €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR                                    20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami                                                                                                                        35,00 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom                                   70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                                                               200,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt    200,00 €

 

Správne poplatky na úseku osvedčovania

Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku   2,00 €
Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu v cudzom jazyku          3,00 €
Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise za každý podpis                                                      2,00 €
Potvrdenie o pobyte                                                                                                                                            5,00 €

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na