Menu
Obec Neded
ObecNeded

Správne poplatky

Správne poplatky na úseku matrík

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí  7,00 €


Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 3,00 €


Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrad štátnymi občanmi SR – delegačka  20,00 €


Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR 20,00 €


Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami   35,00 €                                                                                                                                                                                                 
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 100,00 € 

                                                                                                                                                                               
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280,00 €                                                                                                                                                                                                                           
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 280,00 €        

 

Správne poplatky na úseku osvedčovania

Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €


Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu v cudzom jazyku 4,00 €


Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise za každý podpis   2,00 €   

                                                                                                                                                                          
Potvrdenie o pobyte  7,00 €                                                                                                                    

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na