Menu
Obec Neded
ObecNeded

Oznam - Értesítés

ČOV

ČOV Vlčany - Neded, s.r.o.

Spoločnosť ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. žiada všetkých obyvateľov obce, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu a nemajú zaplatené faktúry za vypúšťanú a čistenú odpadovú vodu, teda stočné, aby tak urýchlene urobili do konca novembra 2022! Po tomto termíne budú neuhradené faktúry postúpené poverenej advokátskej kancelárii na vymáhanie pohľadávky súdnou cestou. Stočné je možné uhradiť bezhotovostným prevodom cez internet banking, na pošte poštovou poukážkou alebo v hotovosti v kancelárii spoločnosti v budove bývalého obecného úradu vo Vlčanoch, kedy je potrebné so sebou priniesť aj neuhradenú faktúru. Pri úhrade faktúry cez internet banking nezabudnite uviesť správny variabilný symbol čo je číslo faktúry a aj údaj, za koho úhradu platíte, pretože majiteľ účtu môže platiť úhradu stočného aj za iného producenta ako je on sám a ak tieto údaje chýbajú, účtovníčka nedokáže priradiť platbu k tej správnej faktúre. Ďakujú za pochopenie!

A ČOV szennyvíztisztító vállalat kéri azon lakosokat, akik csatlakoztatva vannak a nyilvános szennyvízhálózatra és nem fizették be a csatornadíjat, tegyék meg legkésőbb 2022. november végéig. A határidő letelte után a be nem fizetett számlákat a vállalat átadja egy megbízott ügyvédi irodának, amely a bíróságon keresztül hajtja majd be az adósságot. A csatornadíjat elutalhatják internet banking használatával, kifizethetik a postán postai csekkel, vagy készpénzben a vállalat irodájában Farkasdon a régi községi hivatal épületében. Személyes fizetés esetén vigyék magukkal a fizetendő faktúrát. Internetes utalás esetén ne felejtsék el feltüntetni az átutalási azonosítót – szlovákul: variabilný symbol – amely megegyezik a faktúra számával, adatok alapján a vállalat könyvelője azonosítani tudja, kitől érkezett a befizetés. Megértésüket köszönik!

Dátum vloženia: 11. 11. 2022 14:50
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 11. 2022 14:53

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na